Makale Çağrısı

Siber İstihbarat Akademisi, makale alımlarına başlamıştır. Aşağıda yer alan konularla ilgili olarak makalenizin yayınlanması için yazmış olduğunuz metni iletisim@istihbaratakademisi.com adresine gönderebilirsiniz. Makale yazımı için aşağıda yer alan kriterlere uyulması gerekmektedir.

 • İstihbarat
 • Siber Güvenlik
 • Hukuk
 • Siyaset
 • Tarih
 • Toplum
 • Uluslararası ilişkiler
 • Yönetim
 • Yöntembilim
 • Milli Güvenlik
 • Terörizm

1. Başlık

Yazı başlıkları, yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

2. Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazarın adı ve soyadı başlığının altında olmalıdır. Varsa, yazarın unvanı da yazılmalıdır.

3. Ana Metin

Makaleler, LibreOffice ya da Microsoft Word gibi kelime işlemci programı kullanılarak 12 pt büyüklüğünde, Liberation Serif ya da Times New Roman gibi bir yazı karakteri ile yazılmalıdır. Makaleler 600 – 1000 kelime arasında olmalıdır.

Makalede satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Paragraf başına geçmek için bir satır boşluk bırakılmalıdır. Noktalama işaretleri, kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra bir karakterlik boşluk bırakılmalıdır.

Makale, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.

Bir makalede sıra ile ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş”, “Sonuç” gibi başlıklar kullanıp kullanmama, çalışmanın türüne ve konunun gereğine bağlıdır. Metinde sözü edilmeyen hususlara “sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

3.1. Ana başlıklar

Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

3.2. Ara başlıklar

Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak her kelimenin ilk harfi büyük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır.

3.3. Alt başlıklar

Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır.

3.4. Şekil ve tablo

Şekil, tabloların web standartlarına uygun şekilde makaleye gömülmesi gerekmektedir. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

3.5. Görseller

Makalede yer alması istenen görseller, dosya adının başına ve sonuna *** işaretleri konulduktan sonra makalede yer alması istenilen yere yazılmalıdır. Örnek: *** istihbarat_carki.png ***

Görseller, makale içine gömülmemeli, sıkıştırılmış dosya içinde ayrı olarak gönderilmelidir. Makale içinde kullanılacak görsellerin, mümkün olan en yüksek çözünürlükle gönderilmesi gerekmektedir.

3.6. Kaynak Gösterme

Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, sayfa numarası sırasıyla verilmelidir. Örnek: (Keleştemur, s. 28)

Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde, alfabetik sıraya doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır. Örnek: (Canikoğlu, s.84; Keleştemur, s. 28)

İki yazarlı kaynaklarda, araya tire işareti (-) konulur. İkiden fazla yazarlı kaynaklarda ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Örnekler: (Canikoğlu-Keleştemur, s. 15), (Canikoğlu vd. s. 157)

Yazarın adı, ilgili cümle içinde geçiyorsa, parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir. Örnek: (1990, s. 28)

Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış olan eserleri, adların ilk harflerinin de yazılması yoluyla belirtilir. Örnekler: (Kurtoğlu, A. s. 46), (Kurtoğlu, H. s.67)

3.7. Dipnotlar

Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için kullanılır ve “DİPNOT” komutuyla otomatik olarak verilir. Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (Özdağ, s. 15)

3.8. Alıntılar

Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.

3.9. Kaynakça

Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça”ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dahil edilmemelidir. Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak verilmelidir.

3.9.1. Kitap ve kitap niteliğindeki eserler

Yazarın soyadı (büyük harfle), adı, kitabın adı, baskı sayısı, yayın evi, basım yeri, basım tarihi.

Örnek: ÖZTEKİN, Ali, Yönetim Bilimi, 5. Baskı, Siyasal Yayınevi, Ankara, 2012

3.9.2. Süreli yayınlardaki yazılar

Dergiler: Yazarın soyadı (büyük harfle), adı (yıl, ay), “makalenin başlığı”, derginin adı, cilt no, sayısı, sayfa aralığı.

Örnek: KORAY, Enver (1983, Nisan), “Yeni Osmanlılar”, Belleten, C XLVII (186), 563–582.

Gazeteler: Yazarın soyadı (büyük harfle), adı (yıl. ay. gün), “yazının başlığı”, gazetenin adı, (varsa) sayfa numarası.

Örnek: TALU, Ercüment Ekrem (1945.01.13), “Vah Velid”, Son Posta. 1,7.

3.9.3. Tezler

Yazarın soyadı (büyük harfle), adı, (tarihi), tezin başlığı, şehir: üniversite ve enstitü adı: (yayınlanmamış lisans/yüksek lisans/doktora tezi).

Örnek: CANİKOĞLU, Erhan, (2010), Putin Döneminde Rusya Federasyonu’nun ‘Yakın Çevre’ Politikası, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora tezi).

3.9.4. İnternetten alınan bilgiler

Yazarın soyadı (büyük harfle), adı, (son güncelleme tarihi), “internet belgesinin başlığı”, (erişim tarihi), internet adresi.

Örnek: KELEŞTEMUR, Atalay, (22.11.2016). “Siber İstihbarat Tanımı ve Faaliyet Alanı”, Erişim tarihi: 01.12.2016, https://istihbaratakademisi.com/siber-istihbarat/siber-istihbarat-tanimi-ve-faaliyet-alani/